آتشی پنهان در نهان دارد

زغال تشدار

زغال قلیون
زغال قلیان

کدام زغال را میپسندید؟

تشدار با همکاری کوره‌داران سراسر کشور امکان فروش انواع زغال را برای همه‌ی سلیقه‌ها دارد.